Sa pagdating ng panginoon who is matthew broderick dating

Rated 3.81/5 based on 931 customer reviews

Mula sa mga propesiyang ito, malinaw nating makikita na kapag nagbalik ang Panginoong Hesus, magsasalita Siyang muli, at na maririnig ng mga tupa ng Diyos ang Kanyang tinig at lalabas upang salubungin Siya at magagalak sa harapan ng Kanyang trono. Mula sa mga salita at gawa ng Panginoong Hesus, nakilala niya na ang Panginoong Hesus ay si , anak ng Diyos, kaya nagawa niyang makilala ang Panginoong Hesus at sundan Siya.

sa pagdating ng panginoon-51

sa pagdating ng panginoon-41

sa pagdating ng panginoon-6

Idagdag pa, mula sa labas, isa lang Siyang ordinaryong tao na walang kapangyarihan o tayog, hindi naaayon sa kanilang mga konsepto at imahinasyon.

Ang mga naghanap ng katotohanan ng mga panahong iyon, tulad ni Pedro, Juan, Mateo, at Nathanael, ay nakilala mula sa salita at gawa ng Panginoong Hesus na Siya ang ipinangakong Mesiyas, at kaya naman sinundan Siya at tinanggap ang Kanyang pagliligtas.

Samantalang ang mga Fariseong Hudyo, sa kabila ng pagkarinig sa mga sermon ng Panginoong Hesus at makita Siyang magsagawa ng mga himala, nangunyapit pa rin sila sa mga sulat sa Biblia, iniisip na kapag dumating ang Diyos ay dapat Siyang tawaging Mesiyas at na darating Siya upang mamuno at gabayan sila upang makalaya mula sa pamumuno ng gobyernong Romano.

Maaaring mula sa Internet o sa pamamagitan ng pakikinig ng mula sa mga kapatid sa paligid natin o sa ating mga kamag-anak at kaibigan, maririnig natin ang tinig ng Diyos at makikita natin ang Kanyang mga salita sa lahat ng iglesia.

Kaya, kung nais nating salubungin ang pagpapakita ng Diyos, kahit ano pang paraan ng pagkatok ng Panginoon sa ating mga pintuan, kahit na naaayon man iyon o hindi sa ating mga pagkaintindi o mga imahinasyon, dapat tayong maging matatalinong birhen at mapagkumbabang hanapin at siyasatin at pakinggan ang tinig ng Diyos.

Leave a Reply